தேசாந்திரி

பதிப்பகம்

புத்தகம் என்பது மூன்று கரையுள்ள ஆறு - கவிஞர் தேவதச்சன்

எழுத்துலகில் தனக்கெனத் தனியிடம் பிடித்துள்ள எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் தொடங்கியுள்ள பதிப்பகம் தேசாந்திரி.
எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் அனைத்து நூல்களையும் தேசாந்திரி பதிப்பகம் புதிய பதிப்புகளாக வெளியிடயிருக்கின்றன.

பதிப்புலகில் புதிய தடம் பதிக்கும் தேசாந்திரி தமிழ் இலக்கியத்தின் வளர்ச்சிக்கு தன் பங்களிப்பைச் செலுத்த முனைகிறது.

அதிக விற்பனை